Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045
Ngày 7/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1052/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến ...