Cạnh tranh về giá có còn hiệu quả?

Cạnh tranh về giá có còn hiệu quả?