Giảm đồng bộ lãi suất điều hành

Giảm đồng bộ lãi suất điều hành