A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

28 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 127/QĐ- NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN năm 2022. Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đã được thay thế bằng các văn bản mới.

Theo đó, có 28 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 26 văn bản hết hiệu lực một phần.

28 văn bản hết hiệu lực toàn bộ cụ thể gồm:

1. Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hết hiệu lực ngày 01/01/2023, thay thế bởi Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 Về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng; 3. Quyết định 1531/2004/QĐ-NHNN ngày 02/12/2004 Ban hành quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước; 4. Thông tư 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 Hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm; 5. Quyết định 17/2007/TT-NHNN ngày 20/4/2007 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tha nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng;

Các Quyết định, Thông tư này bị hết hiệu lực ngày 15/8/2022 bởi Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 19/6/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

6. Quyết định 37/2007/QĐ-NHN ngày 26/10/2007 Ban hành chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt hết hiệu lực ngày 15/2/2023, thay thế bởi Thông tư số 25/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 Hướng dẫn thi hành nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng hết hiệu lực ngày 15/8/2022 bởi Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

8. Thông tư 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng hết hiệu lực ngày 1/8/2022, thay thế bởi Thông tư số 04/2022/TT-NHNN ngày 16/6/2022 quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

9. Thông tư 13/2011/TT-NHNN ngày 31/5/2011 Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước hết hiệu lực ngày 15/8/2022 bởi Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

10. Thông tư 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép hết hiệu lực ngày 15/02/2023, thay thế bởi Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

11. Thông tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh hết hiệu lực ngày 15/9/2022, thay thế bởi Thông tư số 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

12. Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài hết hiệu lực ngày 1/9/2022, thay thế bởi Thông tư số 09/2022/TT-NHNN ngày 12/7/2022 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

13. Thông tư 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng; 14. Thông tư 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế; 15. Thông tư 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 Hướng dẫn về việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Các Thông tư này bị hết hiệu lực ngày 15/8/2022 bởi Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

16. Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 Quy định về bảo lãnh ngân hàng hết hiệu lực ngày 01/4/2023, thay thế bởi Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 Quy định về bảo lãnh ngân hàng.

17. Thông tư 18/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam hết hiệu lực ngày 17/01/2023, thay thế bởi Thông tư số 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

18. Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp hết hiệu lực ngày 15/11/2022, thay thế bởi Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

19. Thông tư 04/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực ngày 17/01/2023, thay thế bởi Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

20. Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp hết hiệu lực ngày 15/11/2022, thay thế bởi Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 hướng

dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

21. Thông tư 23/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng bị hết hiệu lực ngày 15/8/2022 bởi Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

22. Thông tư 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp hết hiệu lực ngày 15/11/2022, thay thế bởi Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

23. Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 1/8/2017 Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng hết hiệu lực ngày 01/9/2022, thay thế bởi Thông tư số 08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

24. Thông tư 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài hết hiệu lực ngày 01/9/2022, thay thế bởi Thông tư số 09/2022/TT-NHNN ngày 12/7/2022 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

25. Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hết hiệu lực ngày 01/4/2023, thay thế bởi Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 Quy định về bảo lãnh ngân hàng.

26. Thông tư 04/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng hết hiệu lực ngày 01/9/2022, thay thế bởi Thông tư số 08/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

27. Thông tư 43/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng hết hiệu lực ngày 15/8/2022 bởi Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

28. Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lượng các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng hết hiệu lực ngày 01/01/2023, thay th bởi Thông tư số 14/2022/TT-NHNN ngày 31/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.

Mời tham khảo Chi tiết Quyết định số 127/QĐ- NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN năm 2022 và 26 văn bản hết hiệu lực một phần.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan